ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
Artikel 4 - Dienstverlening Autoland
Artikel 5 - Levering en overdracht
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Schadevergoeding door Verkoper aan Autoland wegens misgelopen provisie
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities
In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 JANUARI 2015.
1.AUTOOPHAALSERVICE  (hierna te noemen: "AUTOLAND") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Brabant onder nummer          , zijnde de exploitant van de online Verkoopsites via welke door de bemiddeling van Autoland de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand is gekomen.
2. Bieder: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke via de Verkoopsite van Autoland een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op een Verkoopsite van autoland.
5. Verkoper: De consument, eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of ander motorvoertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Autoland geexploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.autoophaalservice.nl
8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Autoland tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper voor de Bieding.
9. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het Voertuig van Aanbieder inclusief eventuele BTW in euro,s.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper welke door bemiddeling van Autoland tot stand is gekomen. Deze zijn een aanvulling op de standaard algemene voorwaarden welke Koper hanteert.

Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van Bieding van Bieder door Aanbieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar Autoland heeft dit modelcontract met zorg samengesteld.

Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
De dienstverlening van Autoland ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van deze Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.

Artikel 5 - Levering en overdracht
1. Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. De overdracht dient binnen 21 dagen na het aangaan van de overeenkomst plaats te vinden.
2. Koper is Verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het aanmeldformulier. Mocht het Voertuig niet conform omschrijving zijn en Koper een aangepast voorstel doen, dan heeft Verkoper de mogelijkheid hier van af te zien en kan de Koopovereenkomst kosteloos ontbonden worden. Verkoper dient in voorkomend geval Autoland de gelegenheid te geven alsnog een alternatieve Koper te vinden binnen een periode van 3 weken na het aangaan van de definitieve Koopovereenkomst.
3. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota‚s en kentekendocumenten) binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Autoland nverwijld in kennis.
4. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren in de door Aanbieder aangegeven staat.
5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper tijdens aanmelding aangegeven adres.
6. Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 21 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
7.Koper en Verkoper zijn verplicht Autoland onverwijld op de hoogteklantenservice  telefonisch via 0625-562836) te stellen indien een overdracht niet plaats kan vinden. Partijen dienen Autoland de mogelijkheid te geven een oplossing te zoeken bij een eventueel geschil.
8. Verkoper verklaart dat het door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.
9.Tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het Voertuig (zoals onderhoud, reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van Verkoper.
10.Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota‚s en kentekendocumenten) over te dragen aan Koper.
11.Koper is verplicht Verkoper een Vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken.
12.Koper is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke aansprakelijkheid en het eigendom van Verkoper naar Koper. Mocht er een financierings- of leaseovereenkomst op het voertuig van toepassing zijn, dan zal Verkoper Koper hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de procedures met betrekking tot de overdracht van het Voertuig.

Artikel 6 - Betaling
1. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving zoals Verkoper deze tijdens de aanmeldprocedure heeft doorgegeven en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
2. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig door Bieder c.q. Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in dit contract wordt het Voertuig verkocht in de staat waarin het Voertuig zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
3. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
4. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten. Koper is verplicht te zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan Verkoper, in overleg kan dit contant of middels een directe bankoverschrijving plaatsvinden.
5. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
6. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van Autoland daarvan kopieen te zenden.
7. Koper is verplicht het Voertuig goed te controleren. Koper vrijwaart Verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er sprake is van bewuste verzwijging van bij Verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet. Verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent het Voertuig mee te delen aan Koper.

Artikel 7 - Schadevergoeding door Verkoper aan Autoland wegens misgelopen provisie
1. Indien door bemiddeling van Autoland een Koopovereenkomst tot stand is gekomen, is Verkoper jegens Autoland gehouden tot vergoeding van de (omzet) schade die Autoland lijdt als gevolg van aan Verkoper toerekenbare niet of niet correcte levering van het overeengekomen Voertuig aan Koper binnen de in de Koopovereenkomst vermelde termijn van 14 dagen. Deze schade is vastgesteld op 15% van de overeengekomen verkoopprijs met een minimum van € 300,-. In het voorkomende geval zal Autoland aan Verkoper daartoe een factuur doen toekomen. Mocht een Voertuig niet conform omschrijving blijken te zijn, en Verkoper een tegenvoorstel van Koper niet accepteren, dan kan de Koopovereenkomst kosteloos worden ontbonden.
2. Betaling van de in het vorige lid bedoelde factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening van Autoland. Bij te late betaling van de factuur en nadat Autoland Verkoper in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog binnen een termijn van 14 dagen het openstaande bedrag te betalen, heeft Autoland het recht om redelijke kosten van incasso (met een minimum van € 40,-) in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten. Bij een te vorderen bedrag tot en met € 2.500,- bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom.
3. Bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering uit handen gegeven aan een professionele incassopartner. De administratie van Autoland geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door Autoland verrichte werkzaamheden.
4.Het is Koper niet toegestaan Verkoper kosten in rekening te brengen anders dan na overdracht geconstateerde gebreken zoals vermeld in artikel 6 lid 7.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
De door bemiddeling van Autoland tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij partijen in onderling overleggen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een andere instantie is de bevoegde rechter in Nederland bij uitsluiting aangewezen om een eventueel geding tussen partijen ter zake van deze Koopovereenkomst in behandeling te nemen.